Realizacja projektu – stan na 9.03.

Obecnie realizowane są one, zarówno na terenie Rezerwatu Krzemionki, jak i Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostatnia Rada Budowy określiła poziom zaawansowania prac w sposób następujący:

 • Pałac Wielopolskich oraz Park Częstocice:
  Roboty rozbiórkowe – 100%
  Posadzki – 25%;
  Dach – 95%;
  Prace zewnętrzne – 35%;
  Prace hydrauliczne – 40%;
  Prace elektryczne – 40%;
  Prace murarskie i konstrukcyjne w zakresie rozbiórki – 90%.
 • Krzemionki:
  Roboty rozbiórkowe – 70%
  Fundamenty przy Domku Archeologa – 100%
  „Domek Archeologa” ogólnie – 30%
  Okablowanie (elektryka) – 25%
  Fundament kładka – 80%

Zaawansowanie prac budowlanych, jako całości można określić na ok. 60% natomiast realizację całego projektu możemy oszacować na 40%.

Przy założeniu uzyskania niezbędnych zezwoleń Wyższego Urzędu Górniczego i utrzymania tempa prac budowlanych na terenie Rezerwatu Krzemionki, nie przewidujemy opóźnień w wykonaniu tego elementu zadania.

Więcej problemów pojawia się natomiast w miarę postępów robót na terenie byłej rezydencji Wielopolskich w Częstocicach. Wspomniane w pkt. 6 weryfikacje wynikają bowiem, także ze stwierdzonego w trakcie budowy stanu niektórych elementów Pałacu. W części przypadków wiąże się to z koniecznością konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i projektantem (np. zmiana podłoża pod podłogi na parterze budynku), a nawet zmian pozwolenia na budowę (np. nowy odcinek kanalizacji deszczowej). Na podstawie innych doświadczeń można uznać, że założenie wykonania w ciągu niecałego roku tak gruntownego remontu obiektu zabytkowego, jakim jest Pałac Wielopolskich, było mało realne. Także konieczność wykonania jeszcze w tym roku dodatkowych badań archeologicznych na terenie parku pałacowego (prace realizowane przez pracowników muzeum) skłania, tym bardziej, do stwierdzenia, że Projekt nie zostanie dokończony w pierwotnie planowanym terminie tj. 30.06.2020r.

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.