Realizacja projektu – lipiec 2019

  • W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało złożone Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zgłaszające rozpoczęcie robót od dnia 15.07.2019r.
  • Starostwo Powiatowe wydało Dziennik Budowy
  • Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przekazane niezbędne dane dot. osób, które zostały wybrane do nadzorowania, kierowania pracami, badaniami archeologicznymi

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.