Raport końcowy z realizacji projektu

Raport końcowy

Realizacja zadania została podzielona na 7 zadań:

 1. Rewaloryzacja fragmentu parku Częstocice
 2. Remont i przebudowa Pałacu Wielopolskich
  zadania 1. i 2. – roboty zakończone, Protokół Odbioru Końcowego z dn. 9.12.2021 r., wykonawca: Korporacja Budowlana DARCO
 3. Remont budynku „Domku Archeologa”
 4. Rozbiórka trzech budynków gospodarczych oraz napowietrznej linii NN
 5. Remont budynku pawilonu nadszybowego ZENON, WOJCIECH, STEFAN, budynków pawilonów nadszybowych nr 4 i 6 oraz remont kładki pieszej na działce nr 830 w msc. Sudół
 6. Budowa i remont zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz budowa zewnętrznych instalacji teletechnicznych niskoprądowych i światłowodowych na działkach nr 1152/2, 267/2, 826/1, 826/2, 827, 830
  zadania 3.-6. – roboty zakończone, Protokół Odbioru Końcowego z dn. 20.07.2021 r., wykonawca: Korporacja Budowlana DARCO
 7. Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej
  zadanie 7. – roboty zakończone, Protokół Odbioru Końcowego z dn. 16.07.2021 r., wykonawca: Deko-BAU

Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z terminami określonymi w umowach z Wykonawcami.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.06.2022 r.

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.