Otwarcie ofert na wystawę stałą

20 maja 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.

Informacja z sesji otwarcia ofert