Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2012-07-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-07-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak audiodeskrypcji lub treści alternatywnych multimediów, brak napisów do filmów, brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu oraz zmiany kontrastu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowej strony internetowej muzeum, która zostanie dostosowana do wymagań zawartych w ustawie.

 

Aktualne oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Kinga Niekurzak,
promocja@krzemionki.info.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 260 55 51.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Winda – tymczasowo niedostępna.

Możliwość wstępu z psem asystującym.

Do sal wystawowych jest możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Wystawa jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: podpisy pod zabytkami w alfabecie Braille’a, lektor opowiadający treści. W budynku wystawowym dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.

Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej przez osoby niepełnosprawne jest obecnie niemożliwe.

Obecnie muzeum jest w trakcie prac modernizacyjnych. Po zakończeniu remontu będzie ono częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.