XII Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych, Sudół, 19-21 kwietnia 2018 r.

W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki odbędzie się XII Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczychorganizowana przez KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej oraz Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy z Komitetem Historii Nauki i Techniki PAN i Instytutem Historii Nauki PAN.

Kolejne – XII spotkanie, realizowane w ramach cyklu konferencji naukowych „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych”, odbędzie się na terenie prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego, gdzie na rozległym obszarze roboty górnicze prowadzone były już 4000 lat p.n.e.. Odkrycia dawnych pól górniczych, w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego dokonał w 1922 r. geolog Jan Samsonowicz. Obszar ten jest jednym z najcenniejszych zabytków górnictwa na świecie. Zachowane rozległe systemy podziemnych wyrobisk dają świadectwo zaraniu górnictwa na ziemiach polskich.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wpływ działalności górniczej na rozwój gospodarki, cywilizacji i kultury od czasów najdawniejszych po współczesne (górnictwo a rozwój nauki i techniki, górnictwo w kulturze i sztuce, powstawanie i upadek ośrodków eksploatacji   złóż, ich skutki socjologiczne).

2. Rozwój techniki eksploatacji złóż i przeróbki kopalin na przestrzeni dziejów (poszukiwanie i udostępnianie złóż, technologie podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż, metody urabiania skał, obudowa wyrobisk, mechanizacja robót górniczych, odwadnianie i wentylacja kopalń, miernictwo górnicze, wykrywanie i likwidacja zagrożeń, przeróbka kopalin, hutnictwo).

3. Relikty dawnych robót górniczych (lokalizacja, stan zachowania, dokumentowanie, zagrożenia dla ludzi i środowiska, zabezpieczenie czy likwidacja).

4. Zwyczaje, prawo i tradycje górnicze (rodowód zwyczajów i tradycji górniczych, rozwój prawodawstwa górniczego, hierarchia górnicza: ich społeczna rola dawniej i obecnie).

5. Wykorzystanie obiektów po dawnych robotach górniczych w celach turystycznych i dydaktycznych (koncepcyjne projekty zagospodarowania i organizacja tras turystycznych lub typowo dydaktycznych, geoturystyka).

6. Badania reliktów działalności górniczej w zakresie nauk przyrodniczych (geologia, mineralogia, hydrogeologia, skład gazów, biologia, mykologia, zoologia i in.).

7. Propagowanie wiedzy dotyczącej roli i znaczenia górnictwa w rozwoju społeczeństw oraz informacji o występowaniu, lokalizacji i możliwościach poznania pozostałości dawnych robót górniczych.