Niezwykłe znaleziska w Częstocicach

Dobiegają końca tegoroczne badania archeologiczne wokół pałacu Wielopolskich. Ten sezon był niezwykle owocny pod względem znalezisk i pozyskania nowych informacji o tym wielokulturowym stanowisku, chyba najważniejszym w granicach Ostrowca. A to nie koniec, bowiem na przyszły rok planowane są kolejne, uzupełniające prace.

Udało się m.in. odkryć obiekty osadnicze związane z neolityczną kulturą amfor kulistych, tą samą która eksploatowała krzemień pasiasty w Krzemionkach. A w nich liczne znaleziska ceramiki i narzędzi krzemiennych. Niespodzianką okazała się jama zwierająca ceramikę tzw. tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z przełomu epok brązu i żelaza. Znana i badana od lat osada hutnicza kultury przeworskiej powiększyła się o kolejne obiekty, w tym o pozostałości pieca dymarskiego. Tym samym, można się już pokusić o określenie granic strefy, w której koncentrowała się produkcja żelaza na stanowisku. Niezwykle interesująco wyglądają znaleziska z okresu nowożytnego, kiedy na wzgórzu pałacowym istniał drewniany dwór i folwark. Pierwsza wzmianki o dworze pochodzą z pocz. XVII w., jednak znaleziska monet (co ciekawe: szelągi pruskie) wskazują, że jego chronologię zapewne można przesunąć o kilkadziesiąt lat wstecz, w głąb XVI w. Prawdziwą rewelacją było odsłonięcie fundamentu murowanego, podpiwniczonego budynku. Być może mamy tu do czynienia ze znaną ze źródeł oficyną dworską z XVIII/XIX w., rozebraną podczas budowy obecnego pałacu. I wreszcie sam pałac, gdzie prowadzone prace budowlane co rusz przynoszą zaskakujące znaleziska. Jak na przykład elementy oryginalnego systemu kanalizacyjnego z XIX w.

 

Prace wykopaliskowe towarzyszą modernizacji terenu Pałacu Wielopolskich w ramach unijnego projektu.

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” jest realizowany w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.