In Memoriam

Janusz Wojciech Kotasiak

(1938-2020)

IN MEMORIAM

Janusz Wojciech Kotasiak urodził się 30 lipca 1938 r. w Jeleńcu. Był założycielem i wieloletnim dyrektorem Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, muzealnik, autor wielu wystaw, przewodniczący kolegium redakcyjnego Ostrowca Świętokrzyskiego. Monografii historycznej miasta – publikacji wydanej w 1997 r. z okazji 400-lecia powstania miasta.

Od 1962 roku wspólnie z ostrowieckim regionalistą Stanisławem Jeżewskim i komendantem hufca ZHP Wojciechem Starzyńskim, dzięki przychylności ówczesnego dyrektora ostrowieckiej huty – Tadeusza Chrzanowskiego oraz przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim – Bolesława Pożogi, przystąpił do tworzenia Muzeum Regionalnego, które swoją działalność zainaugurowało 3 grudnia 1966 r. w pałacu Wielopolskich w Częstocicach.

W 1975 r. Wojciech Kotasiak wystąpił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wpisanie pałacu Wielopolskich do rejestru zabytków, uzasadniając to koniecznością ochrony XIX-wiecznej architektury. W efekcie rozmów, prowadzonych z dyrektorem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie – Krzysztofem Dąbkowskim, 28 listopada 1978 r. do ostrowieckiego Muzeum przyłączono Rezerwat Archeologiczny w Krzemionkach. W dniu 20 marca 1986 r. wprowadzona została, na mocy wojewody kieleckiego nr 10/86, obowiązująca dotychczas nazwa Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wojciech Kotasiak czynił też starania o dokonanie zabezpieczeń górotworu na trasie podziemnej oraz wspierał prowadzone na terenie Krzemionek badania archeologiczne. W czerwcu 1990 r. w Krzemionkach zakończono prace górniczo-budowlane przy trasie nr 2, której uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 12 czerwca 1990 r.

Zarządzeniem z dnia 8 września 1994 r. Prezydenta RP Krzemionki – kopalnie z epoki kamienia z epoki neolitu zostały uznane za pomnik historii. 27 czerwca 1995 r. utworzono, w celu zachowania rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz kopalni krzemienia pasiastego, wyrobisk górniczych i śladów obozowisk górników, rezerwat przyrody pod nazwą Krzemionki Opatowskie. Decyzją Ministra Kultury z dnia 14 grudnia 2001 r. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.

Z inicjatywy Wojciecha Kotasiaka, w latach 2003-2004, stworzono najdłuższą w Europie podziemną trasę, eksponującą dokonania neolitycznych górników. Galerię uroczyście oddano do użytku w dniu 24 czerwca 2004 r.

Wojciech Kotasiak był inicjatorem powstania Towarzystwa Miłośników Ostrowca (obecnie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej), artystycznej Grupy 10, fotograficznej Grupy V, Państwowego Ogniska Plastycznego w Ostrowcu   Świętokrzyskim oraz Biura Wystaw Artystycznych. W latach 1999-2002 był dyrektorem BWA. Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim kierował do 30 czerwca 2006 r. Po przejściu na emeryturę współpracował z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach, opracowując m.in. ewidencję zabytków oraz Plan Ochrony Rezerwatu w Krzemionkach.

Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Związek Muzeów Małopolskich w Nowym Sączu, także w zarządzie stowarzyszenia.

W latach 1998-2002 Wojciech Kotasiak był radnym Powiatu Ostrowieckiego, a w Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zasiadał w latach 2002-2014. Przez dwie kadencje był jej przewodniczącym – w latach 2002-2006 oraz 2010-2014.

W dniu 30 marca 2020 r. podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Januszowi Wojciechowi Kotasiakowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zmarł 18 lipca 2020 roku.